Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

IL-Maltempata.

      Jum fost l-oħrajn, Leah u Owen iddeċidew li jmorru jistadu l-Mellieħa. Kmieni filghodu t-tfal marru fuq il-moll. Quddiemhom raw klikka subien ikbar minnhom imma fl-iskola taghhom. Is-subien il-kbar bdew jidhku bihom ghax huma kienu għadhom idhom f’idhom. Iz-zewgt iħbieb rikbu fuq il-fregatina ta’ missier Leah. Qabel ma telqu kien wissihom biex jieħdu ħsieb il-fregatina tiegħu. Nghiduha kif inhi il-fregatina kienet ruħ ommha fi snienha imma kienet għal qalb missier Leah.

          Kif qabdu ħerġin il-barra it-tfal raw żewġ dgħajjes ħergin ‘il barra. Id-dghajsa ta’ missier Leah lanqas kienet tidher jekk tqabbilha ma’ dawk id-dghajjes kbar. Owen ra li kien tajjeb biex inizzu x-xlief tagħhom hemm. X’ħin tefgħu x-xlief tagħhom it-tfal kienu gieli itellgħu żewġ ħutiet f’daqqa. It-tfal lanqas indunaw li kienu ħerġin il-barra ħafna. Kienu spiċċaw bejn sema u ilma. Quddiemhom kienet ġejja bħall-muntanja kbira tat-tajjar abjad. Dghajjes kbar kienu deħlin il-ġewwa imma Leah u Owen lanqas indunaw.

          F’daqqa waħda nfetħu bibien is-sema. Qam ftit riħ u l-mewġ sar gholi. Owen beda jahseb li sewwa kien qal missier Leah meta qal li l-bahar zaqqu ratba u rasu iebsa .It-tfal kemm –il darba ppruvaw jistartjaw il-mutur. L-ahhar darba li ppruvaw jistartjawħ ħarget bħal daħna sewda.It-tfal bdew jibżgħu li se jegħrqu u mhux se jaraw lill-ġenituri u l-ħbiebhom insomma dak il-ħin kollox beda jigihom ġo moħħom.

          Fortunament minn ħdejhom għaddiet skuna. Baħri minnhom sema’ lil Owen jgħajat għal ghajjut. Il-bahri waddablu ħabel u Owen iggranfa miegħu. Waqt li Owen qed jiggranfa Leah telqet tgħum għal ħdejn id-dgħajsa. Baħri qabdilha idha u tellagħha. It-tfal daħlu ġol-kabina biex jisħnu. Ftit mill-baħrin tawhom x’jilbsu peress li kienu imxarrbin il-ħwejjeġ tagħhom.

          It-tfal waslu l-art. Kemm ħadu pjaċir li reġgħu raw fejn kienu qabel ma telqu għal traġedja fuq il-baħar. Ftakru li kienu kwazi għerqu li ma kinux dawk il-baħrin. Ftakru li kienet għerqitilhom id-dgħajsa. Insomma missier Leah ma qal xejn għax aħjar għerqet id-dgħajsa milli t-tfal. Il-baħrin taw żewġ lampukiet kbar lil Leah u Owen. Il-klikka subien l-oħra baqgħu b’ħalqhom miftuħ meta rawhom b’ħut ikbar minn tagħom. Imma t-tfal qatt aktar ma regghu ssuggraw hajjithom fuq il-bahar. 

Owen Muscat, Leah Sammut u Kristina Vella 6.1

Advertisements
Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

Meta rajt aljena

Kien is-Sibt filgħodu u f daqqa wahda ħassejt tghezziza. Jien ġismi qam xewk xewk bil-qatgha li ħadt. Jien xtaqt li nkun naf x ġara. Allura mort nittawal mit-tieqa u aqta’ x rajt? ALJENA.

 

Jien bzajt mhux ftit izda imbaghad ikkalmajt. L-aljena kellha sitt idejn u tmien saqajn. Kellha tmien ghajnejn u halq. Din l-aljena, il-kulur taghha kien roza fil-vjola. Kellha balla snien u kull meta kienet tiftah halqa hlief bzieq imwahal ma kellhiex. Jien inzilt s’isfel u malli ftaht il-bieb rajt lil din l-aljena ma’ wicci.

 

Jien ghalaqt il-bieb nigri u tlajt fil-kamra tieghi. Jien mort nittawwal mit-tieqa u bqajt nosservaha l-gurnata kollha. L-aljena baqghet quddiem il-bieb il-gurnata kollha u ghamlet cappa praspar. L-ewwel wahda li niftakar hija x’hin riedet tiekol. Din l-aljena kellha l-guh u allura riedet issib xi haga x tiekol. U filfatt sabet. L-aljena marret tfittex hdejn il-gnien li kellna u sabet gebla. Hi hasbet li kienet xi haga ta l-ikel u allura kilitha u rnexxilha peress li kienet aljena.

 

It-tieni praspura li ghamlet kienet ghax riedet x’tixrob. Hi fittxet izda ma sabet imkien. Hija imbaghad marret tfittex fit-triq u sabet xi haga izda din ma kienx ilma izda zejt tal-karozzi. Hi xorbitu imma jien go qalbi ghedt jaqq izda ghaliha ma kienet xejn hlief ilma.

 

Wara din l-ahhar praspura li ghamlet din l-aljena rajt balla dawl gej mis-sema. Kienet gejja vettura spazjali mis-sema. Din ma kinitx kif narawha soltu izda kienet tonda. Din kien fija daqs dinja u l-kuluri taghha kienu strambi hafna. Il-kuluri taghha kienu skuri hafna. Imbaghad messet mal-art u l-aljena telghet fuqha u taret lura lejn il-pjaneta taghha. Minn dak inhar qatt aktar ma dehret fuq wicc id-dinja.

 

Naomi Vella 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

Darba wahda f’lejla mudlama.

 

Kien is-Sibt filaghxija u ommi u missieri kellhom tieg bla tfal u ghalhekk kelli noqghod id-dar wahdi ma’ hija.

Jien tlajt fil-kamra tieghi u bdejt naqra ktieb. Fis-siegha u l-hin smajt hoss  stramb gej mill-kcina. Jien hadt qata u mort inqajjem lil hija l-kbir.Imma dak l-anqas bomba ta kanun ma tqajmu. Jien domt naqbez fuqu izda ma ridtx jaf ghax rieqed kien u rieqed baqa’. Ghalhekk ghamilt ftit kuragg u nzilt nara x kien gara. Malli wasalt fuq it-tielet targa hassejt lil xi hadd imissni fuq spallti.

Kien hija l-kbir li biex ma jkissirx l-affarijiet tieghu kien dahal fil-kamra tieghi u hadli pupa li kienet ghal qalbi biex jekk xi hadd ikun se jattakkah ifajjarlu daqqtejn biha. Wara ftit ergajna smajna hoss iehor u taf kif tlajna nigru ‘l fuq ahna haddimna rasna u minflok dhalna fil-kamra taghna dhalna fil-kamra ta’ ommna u missierna. Ahna dhalna fil- kamra tal-genituri taghna ghax hemmhekk kien hemm tieqa li kienet baxxa u barra minn hekk, kien hemm telefown.

Ahna cempilna lil pulizija. Huma ma emmnuniex ghax qalulna li dik il-gurnata kienu cemplulhom hafna tfal u qalulhom li gara hekk izda l-ebda wahda ma kienet vera allura lilna ma emmnuniex bhall-ohrajn. Ahna irrabjajna mhux ftit izda imbaghad mill-ewwel ghaddielna. Ahna imbaghad gietna idea brillanti go mohhna. Ahna ftakarna li fil-gwardarobba ta’ missierna kien hemm zewg mazzez u zewg kpiepel tal-baseball u ahna iddecidejna li nilbsuhom u ninlu isfel naraw minn kien hemm isfel.

Ahna wasalna isfel. Imma hija daqs kemm kien bezziegh qaghad warajja.Jien xghelt id-dawl u nara lil familja kollha tieghi warajja. Huma ghajtu ‘sorpriza’ u jien kien ghoddni waqajt mal-art bil-qatgha li tawni. Jien imbaghad indunajt li hija kien komplici ukoll u li ommi u missieri mhux veru  marru tieg imma qaghdu d-dar bil-mohbi tieghi u mbaghad qaluli ukoll li pulizija kienu z-zijiet taghna ghax hija kien dahhal dak in-numru attaposta.

Jien minn dak inhar qatt iktar ma qghadt wahdi ma hija d-dar!!!!! 

Naomi Vella u Michael Micallef 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

A day with an alien

                   One day I was playing in my grandma and granddad’s garden. Then suddenly I looked up at the sky and saw some big silver splodge coming towards me. It got closer and closer and the suddenly ‘Bang’; it landed in my granddad’s shed.

          My heart skipped a beat I didn’t know what to do so I decided to walk slowly up to the shed. My legs turn to jelly I had no idea what was in there. I slowly opened the door. It started to squeak. I popped my head in and saw a blue skinned thing which was about one metre high. It one head, with two big green eyes and one blue nose, with a one pink mouth. It also had four blue antennae. Two were long and two were short. They had little pink balls on the end. It had four arms with four hands with four fingers. It also had four feet with four toes and four nails.

So walked in and said hello. I asked it if it spoke English. It slowly replied yes. I asked it what its name was and that my name was Aston so it said that its name was Sarlet and that she came in peace. I just laughed and told Sarlet not to be afraid of me. I asked her how she got here. She told me that she came from a far away planet called Haloona and she was bored so she went in her dad’s garage and started to play around with her dads rocket then suddenly it took off and she didn’t know how to work it so she crashed in my granddad’s shed.

         Then I asked her about her family and friends. She told me she had three sisters and four brothers. She told me how she had lots of friends but her best friend was called Melody. I told her how I had only one brother and that I had lots of friends but my best friend was called Tilly. I asked her about her planet and she told me that it was quite big but when it rained it rained sweets. I told her how lucky she was to have a planet that rained sweets and that she had lots of brothers and sisters.

         I helped her fix her dad’s rocket. Then it was starting to get dark and I told her I should go inside to my grandma so she said that she would go back to Haloona but before she left she gave me a bracelet for a souvenir so I would never forget her. Then she left so I went inside to grandma and Granddad I didn’t tell them what happened because it was mine and Sarlet`s secret.

          The next morning I woke up and thought it was all a dream but then I looked on my desk and saw the bracelet and I knew I would never ever forget my day with an alien.

Aston Corner 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

Jien u nħares mit-tieqa ta’ kamarti.

         Jien u nħares mit-tieqa ta’ kamarti.Ħarġet ġurnata sabiħa u wara l-iskola  kelli rasi se tinqasam. Tlajt f’kamarti biex nistieħ imma il-ħin kollu bdejt indur l’hemm u l’hawn. L-anqas kelli aptit nagħmel il-homework. Qgħadt inħares barra mit-tieqa biex nara l-ġmiel li ħalaq Alla.

         Rajt raġel xiħ għakka u kien mejjet bi nagħas. Kien għarqan xrabagħax ix-xemx kienet qed taqli l-ankri bis-sħana li kien hemm. Kellu qalziet imqatta’. Kellu ukoll qmis imxammra u kappell biex jgħattilu x-xemx. Kellu xkora fuq spallejh u bdejt nimmaġina li kellu xi ħobż biex ikollu xi ħaġa x’jiekol.

          F’ħin minnhom ħadt qatgha kbira u qalbi għamlet tikk. Kien ġie Ġanni tal-ħaxix. Daqq il-horn tliet darbiet u n-nies kollha ħarġu b’xi basket f’idhom. Kulħadd beda jimbotta biex jieħu l-frott frisk. Ġanni għandu qalbu tad-deheb għax kien hemm tifel żgħir jiċċassa lejn in-nies u Ġanni mar iġib tuffieħa biex  jagħtielu ħalli ikollu xi ħaġa xi inaqqar.

          Xbajt nisma’ lil Ġanni jgħajjat u allura dawwart rasi n-naħa l-oħra.Rajt il-baħar qisu żejt. Kien ċar daqs il-kristall. Rajt ħafna dgħajjes marbutin mal-port għal-kenn. Iffakruni meta n-nannu kien ħariġni fuq il-baħar l-ewwel darba. Rajt raġel u tifel u t-tnejn li huma kellhom tbissima ta’ ferħ.

          F’ħin minnhom smajt il-qanpiena ta’ ferħ. Kienet iżżewġet it-tfajla li kienet tgħix tefgħa ta’ ġebla l-bogħod minnha. Rajtha dieħla l-knisja bl-libsa bajda u bukkett fjuri f’idejha. Rajt lis-sagristan idoqq il-qniepen u bdejt nimmaġinani minfloku għax dejjem ridt indoqqhom

          Għal ħabta tas-sitta inqala ħafna traffiku fit-toroq. Kien hemm ħafna nies għadhom ġejjin mix-xogħol. Il-karozzi kienu qishom serp. It-toroq kienu kollha mimlija bid-duħħan tal-karozzi. Id-duħħan mhux tajjeb għal pulmun tan-nies. Ħafna annimali jmutu. Jagħmel ħażin lill-ambjent għax mhux tajjeb għal fjuri.

          X’ħin daqqu s-sebgħa ommi għajtitli biex ninżel niekol. X’ħin inżilt qgħadt nispjega lil ommi x’rajt. Darba oħra nerġa noqgħod nitawwal il-ġmiel li tana Alla.

Selene Deguara u James Magro 6.1                       

                                      

Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

Alone at Home

 

One cold night,  my family and I had a birthday party at my grandma’s house.  The day before,  I was sick in bed,  and because of the dreadful, stormy weather I had to stay alone at home.

When they left,  I done my last piece of homework and then I went to lock all the doors.  After,  I decided to have an adventure and off I went into my bedroom to get my jet-black witch dress.  Then I rushed to the stairs and went as quiet as a mouse,  on tip-toes into the basement.  Prickles of fright ran down my spine when I heard a noise.  It was only the cat!  Then I found out there was a secret passage……

 

When I was going in,  I realised there was a slide and I went through it.  I found myself in another floor.  There was a huge baby piano and dusty portraits all around the room.  The portraits were of my grandma,  grandpa,  great-grandparents of my aunts.  I suspected there was something behind that black carpet on the wall.  As I opened it I saw a treasure box.  I was in the seventh heaven when I saw there were jewels and money.

Then I decided to leave it there and try to get back up.  I went up from a rusty ladder and found myself back in the basement.  I rushed up to my room and changed.  All of a sudden I heard my mum calling and went to hug her.  I told her what happened and we went to get the jewels with dad.

I’m glad that I stayed alone at home because I found a piano and another floor.  As a reward mum and dad gave me that floor as my bedroom.

Naomi Deguara 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 16, 2010

Meta Rajt Aljena

 

Kien is-Sibt filgħodu u peress li kont ilni ġurnata barra dħalt norqod kmieni. F’daqqa waħda qomt maħsuda għax smajt ħoss qawwi ġej mill-ġardina u dawl dieħel mit-tieqa. 

Qomt u ppruvajt inħares mit-tieqa tal-kamra li kienet tagħti għall-ġardina, imma dawl qawwi aħdar għammixli għajnejja u waqajt fl-art.  Għamilt il-kuraġġ, qbadt il-ġakketta u ħrigt fil-ġardiena.  Kienet kesħa xxoqq il-għadam imma aktar ma bdejt nersaq lejn id-dawl li kien ħdejn is-siġra l-kbira,  aktar bdiet ġejja sħana.  Meta ftit ftit id-dawl beda jintefa rajt vettura spazjali bil-ponta.

Kif ersaqt aktar qrib infetħet bieba u ħareġ ħafna duħħan li meta ħareġ kollu dehret fiġura li tixbah lil bniedem iżda bi ftit stramberiji.  Ġo rasha kienet liebsa ballun tal-ħġieġ u kellha xagħra imqanfed u l-wiċċ kien ta’ kulur aħdar ħaxix.  L-idejn kienu irqaq qishom qasba tixxejjer mar-riħ u mill-bqija l-ilbies kien bħal tagħna għalkemm iż-żarbun naħseb li konna nidħlu jien u oħti fih.

 

Jien għall-bidu xaqq l-għaraq għalija u demmi kesaħ silġ.  Ħsibt biex indabbar rasi iżda hi għajtitli ismi bl-istess lingwa tiegħi. Jien għamilt il-kuraġġ u ersaqt qrib u saqsejtha kif taf titkellem bħali. L-aljena qaltli li hekk kif jidħlu ġo dinja bil-vettura spazjali, dawn mill-ewwel jieħdu l-forma tal-bniedem u jitgħallmu kollox.  Dan minbarra l-idejn għax ghadhom ma qabdux art kif jagħmluhom.  Qaltli li huma minn planeta qrib il-qamar u bħalissa għaddejjin b’titjira mad-dinja.  Qaltli li niżlet hawn għax tagħna kienet l-isbaħ dar li rat.  Ħaditli b’idi u qaltli li kien sar il-ħin biex imorru,  u qabel rikbet tefgħatli ġebla ħadra ġol-but.

Il-Ħadd filgħodu sebaħ normali u ħsibt f’kemm ħlomt iżda x’ħin ilbist il-ġakketta, fil-but sibt ġebla ħadra. Hawnhekk indunajt li fuq Alla ma hemm ħadd u kollox jista jkun.

Naomi Deguara 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 13, 2010

The rescued dog

 

One sunny afternoon my brother and I were in the garden playing football when our mother yelled at us to come back inside. We went into the kitchen where we found our mother writing a shopping list for me and my brother to get from the village shop a stone’s throw away from our house.

We were walking down the road when we saw a dog squealing and howling, it was stuck under a gate of barbed wire. It was brown, scruffy and had blue crystal eyes! She was definitely a mutt. We tried to lift up the barbed wire, so the dog could escape from the trap! But the hole was too small and it just stayed still as if it was frozen! So my brother ran home as fast as his legs could carry him to fetch a shovel.

When he got back he saw that the dog was squealing even more! So he quickly started digging around the poor, hopeless dog, so that the dog could easily escape! Once the hole was big enough for the dog to get out, we encouraged it to crawl out. It started to walk ducking under the gate. Finally it had escaped. First we checked if it had a collar to see if someone owned the dog, but it didn’t so they decided to keep it, but the only problem was our mother. She was never really fond of dogs! It was a girl. Jake and I my brother decided together to name her Chloe.

I walked Chloe back home while Jake went and bought all the shopping. When I arrived home I brought Chloe into the kitchen where mother was cooking. As soon as she saw Chloe, she immediately asked where she came from. I told her what happened and she shouted at me for a few minutes but I knew I did the right thing for Chloe!

 

The next few days we went to the pet stores and bought her a comfortable dog bed, a few dog treats, some dog toys and dog food. She got a lot of attention from Jake and me, but not so much my mother! But she is still getting used to Chloe. Chloe normally sleeps at the end of my bed. My father adores her, when he is working in the garage she always sits next to him and watches him work.

Jake and I are very happy that we rescued Chloe, because if it wasn’t for us she probably would have died.

JessHowes 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 13, 2010

A Day at Fairyland

A Day At Fairyland

        Last Saturday, I was reading a book in my bedroom. It was about fairies, and on it there was written that it was fiction, and I felt as angry as a hungry lion, because I believe in fairies. It was about a fairy called Tinky that got lost when she was seeking golden flowers.

         There was a word that I could not see clearly, so I put my face nearer to the book. When my nose touched the book, I felt dizzy and I was tumbling down. When I opened my eyes I found myself in another place that seemed unfamiliar. When I looked at my bookmark my legs turned to jelly, because it was bigger than me. I was as small as a thumb.

          I could hear someone crying, but I could not see the person. When I moved closer to the noise, I had the shock of my life. There was Tinky, sitting on the grass crying. I could not believe my eyes. When she saw me her heart missed a beat because she probably thought that I was going to hurt her. I talked to her slowly, and explained how I got there.

          Luckily at the end of the book there was a map of Fairyland, so I managed to take Tinky back home. Her parents thanked me very much and gave me a photo of Tinky so I would remember of her. Luckily, Tinky’s parents said some magical words and to my astonishment I found myself in my bedroom again.

          I will always remember that day, and Tinky’s photo is still is the drawer near my bed. I hope someday I will visit Fairyland again.

                                                                         Kristina Marie Vella 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 13, 2010

The magic rabbit

                                           The Talking Rabbit

           It was a lovely sunny day and I decided to go for a walk in the country side which is a stone’s throw away from my house. I got a basket with some fruit and a sandwich and a bottle of water and I left.

           I was walking through the country side when I saw a rabbit. It was black with blue eyes. I walked near it and it started to hop away. So I quickly chased it and I was shouting for it to stop but it wouldn’t. But finally it stopped near a hole. I told it hello then suddenly it replied and said hello. I was astonished. I asked it what its name was and he said he was called Mr. Carrot and that he was a magical rabbit.

 

          He also told me that that hole that he was about to go down was his home. He told me that if I wanted, he could make me small and I could go down the hole and see his home. So I said that I didn’t mind and that I would enjoy visiting his house. He mumbled some magic words and in a split second I became as small as he was. And to my amazement even my basket was small and when I looked inside so was the fruit and the sandwich.

         Then Mr. Carrot told me to move and we went down to his home. It was very clean. In the living room there was a little red chair and in front of the chair was a little television. Then he showed me his bed room he had a little double bed with a small side cupboard. And in the bed room was a little door leading on to his on suite. It in he had a small bath and small sink and small toilet. Then we went to the kitchen. There was a little table and two chairs and several cupboards.

        Then I told him he wanted to share my sandwich and fruit and he said that he didn’t mind so we went back up to the country side. I turned back to my normal size and we sat on the green grass and ate half of the sandwich each and an apple. Then I asked him about his family and he said he had two brothers and one sister and that they also live in the country side.

         So we sat and ate whilst watching the sun go down. Then I had to go home so I told Mr. Carrot bye bye. But even today I still go back and visit him. 

Aston Corner 6.1

Posted by: thewritingstudio | April 13, 2010

The magic pencil

The Magic Pencil

For my tenth birthday, I was given a set of pencils from a tourist that I made friends with while she was in Malta on holiday. The set consisted of four colourful pencils. When I tried to use one of the pencils, it broke in two. This also happened to other two of the pencils. There was only one left, and I was as angry as a fisherman that goes out to sea and does not catch fish.

 

The pencil left had a point which was as sharp as a knife. It was as red as a poppy, with flowers and butterflies on it. When I looked at it, I saw it twinkle, but I thought that it was a figment of my imagination.

 

When I thought about the words that I wanted to write, to my astonishment, the pencil began to write on its own. My legs turned to jelly, as I had never seen a pencil like that before. I immediately told my mother, and she said that during her life time, she had never seen such a thing.

 

I only use this pencil at home, because I am afraid that if I take it at school, the children will want it or worse steal it. I called my pencil Shocky, because when it started to write by itself for the first time, it gave me a shock. Only my parents, my brother and I know about Shocky. Anyway, if I tell other children, they would not believe me.

 

Shocky, is the greatest treasure that I ever had and will always be!!!

 Diane Cutajar and Kristina Vella 6.1

 

         

Posted by: thewritingstudio | April 9, 2010

Il-Kelba Tieghi

 

Il-kelba kien jisimha Sheila. Hija kelba tal-labrador allura l-kulur taghha huwa isfar. Ghandha sentejn u kien gabielhi il-papa. Kien xtraha minn fuq il-monti.

Tghidx kemm fraht meta rajtha l-ewwel darba. Kien qisha ballun suf. Kienet go kaxxa tal-kartun u kif ratni bdiet toghla mieghi. Jien waqajtt mal-art u bdiet tigbidli xaghri.

Kont naghtiha tiekol dry food u tixrob l-ilma.Tgidx kemm konna nigru wara xulxin u ommi tghidx kemm kienet tghajjat u tghid li ha nkissrulha kull m’ hemm. Xi kultant, Sheila kienet tispicca tgerrem xi zarbuna t’ ommi. Bil-lejl kienet tigi torqod fil-kamra tieghi fuq tapit apposta.

 

Ta’ spiss kont nohodha xi passiggata u peress li kienet tobdini hafna lanqas kont inlibbsilha cinga. Kienet tghum daqs huta u ghalhekk kont nohodha l-Ghadira ta’ spiss. Il-kelba kellha vizzju ikrah li tiekol ir-ramel. Ma nafx jekk hux tajjeb ghall-ikel imam jien ma kontx inhalliha tieklu.

Din il-kelba nibqa’ niftakarha hajti kollha u nixtieq li xi garba jkolli kelba ohra bhala.

Kimberley Psaila 6.1

Posted by: thewritingstudio | March 30, 2010

Gurnata bix-xita

Il-Ġimgħa filgħaxija konna ferħanin se ntiru għax l-għada filgħodu konna sejrin jum fil- kampanja. Dik il-ferħa spiccat bla temma għax filgħodu nfetħu bwieb is-sema. Jien u ħija malli qomna, kellna geddum sal-art u b’wiċċ Laskri.

      Ommna kellmitna u qaltilna li ma kien jaħti ħadd u għalhekk aħjar naħsbu f’xi ħaġa biex nimpenjaw ruħna. F’leħħa ta’ berqa ġie ħsieb f’moħħi, li nistgħu nagħmlu kamp żgħir. Ħija għoġbitu l-idea u ommna ħallietna. Tlajna fil-kamra tal-ġenituri tagħna u ġibna lużar kbir mill-gwardarobba. Għamilna l-kamp fuq it-tapit tas-salott.

      Jien u ħija daħħalna ftit ħobż u gallettini fil-kamp. Fil-kamp għamilna festa nieklu.Wara ftit ħija ħareġ mill-kamp u ġab logħba li t-tnejn inħobbu nilagħbu.Bdejna nimpikaw u nillatikaw daqs kelb u qattus ghax it-tnejn ridna nirbħu. Il-ħin tar u meta f’nofs in-nhar il-mama’ għajtitilna biex nieklu, aħna ovjament, ma kellniex ġuħ, għax konna mifqugħin bil-ħobż u l-gallettini li kielna qabel. Fil-kamp konna komdi daqs ir-re u r-reġina fil-palazz.

     Wara ftit ħin, jien u ħija ddeċidejna li noħorġu mill-kamp. L-immaġinazzjoni ħaditna f’ġungla. Immaġinajna li l-purtieri kienu l-ħaxix. Bdejna nesploraw l-ġungla, biex nippruvaw insibu xi annimal selvaġġ u feroċi. Sibna affarijiet li ħadd qatt ma ra bħalhom qabel u semmejnihom għalina. F’tebqa t’għajn, inqtajt minn ġewwa x’ħin ħija qabeż fuqi minn wara u għamel ħoss ta’ ors feroċi.

     Għalkemm ma mornix jum fil-kampanja xorta ħadna gost id-dar. Minn dak in-nhar tgħallimna biex ma ngħoddux il-flieles qabel ifaqqsu, u ngħixu ġurnata b’ ġurnata.  

Kristina Vella u Selene Deguara 6.1

Posted by: thewritingstudio | March 30, 2010

Li kieku kont Dinosawru

LI KIEKU KONT DINOSAWRU

 

          Jien tifla ta’ għaxar snin u l-immaġinazzjoni tiegħi hija kbira daqs illum u għada. Dejjem nimmaġina li kont xi annimal u din id-darba qiegħda nimmaġina li kont dinosawru.

 

          Kieku kont ngħix fl-elfejn u għaxra għax meta waqgħet mitjorita kienet difnitni taht it-trab u bqajt ħajja ġol-bajda. Matul iż-żmien ninkixef  u meta nkun fix-xemx infaqqas. Jien kieku nkun għadni żgħira u ninsab fil-kampanja. Kieku kien isibni tifel u jrabbini.

 

          Dan it-tifel jeħodni d-dar tiegħu imma ommu tkeċċini l-barra u nerġa’ nispiċċa fil-kampanja. Kieku jkolli l-ġuħ u nibda niekol il-fniek u l-għasafar. Immur nikkaċċja għall-ikel kuljum, nibda b’ħames darbiet u meta nikber nibda niekol ferm aktar.

 

          Xi darba żgur li jsibuni n-nies u meta jsibuni joħduni biex jagħmluli xi ‘tests’. Jien nibda ngħajjat kemm niflaħ u ninstama minn seba’ mili ‘l bogħod. Meta jsibuni n-nies joħduni f’mużew u jiġu jżuruni mijiet ta’ nies. Kieku nkun qisni Reġina bil-poplu tagħha madwarha. Iktar ma nikber aktar nibda nikber u nsir daqs dinja.

 

           Snieni jkunu kbar u tkun trid seba’ għajnejn biex tarahom. Ikolli ħalqi enormi u jinten seba’ pesti u jkunu jogħqdu elf ruħ fih. Kieku jien jirnexxieli naħrab u nerġa’ nibda ngħix fil-kampanja. Ikolli ħajja sabiħa , jkolli ġilda ħadra u inkun inbeżżgħek aktar minn fatat.

 

          Kieku ħajti ma tispiċċax sew għax jaqbduni n-nies u din id-darba żgur li jagħmluli xi ħaġa ħażina għax nispiċċa maqtula. Għalkemm għandi immaġinazzjoni kbira daqs dinosawru, ħajti toġgħobni kif inhi u ma rridx inbiddilha bl-ebda mod!         

 

JADE BORG U NAOMI VELLA 6.1

           

 

 

 

 

 

Posted by: thewritingstudio | March 30, 2010

Meta rajt aljen

 Lejl minnhom, ftit tal-gimghat ilu, kont qieghda fis-sodda f’kamarti rieqda daqs bumerin. Meta jien inkun rieqda l-anqas bomba ta’ kanun ma’ jirnexxilha tqajjimni. Izda dak inhar inhsadt. Smajt hafna hsejjes gejjin mill-kamra tieghi u jien mill-ewwel hsibtu hija gej jaghmel xi cajta.

        F’habta u sabta l-art bdiet tirtrieghed. Qalbi bdiet thabbat sitta sitta. Mit-tieqa ta’ magenb is-sodda beda diehel dawl qawwi li ghal ftit ma spiccajtx ghamja nhares lejh. Hekk kif kont qieghda nhares barra mit-tieqa rajt l-istilel normali izda ntbaht li kien hemm wahda li kienet ferm akbar.

        Wara xi hames minuti, gol-gnien li ghandna quddiem id-dar dehret vettura spazjali. Din kienet qisha ajruplan izda kienet irqaq u twila bejn wiehed u iehor hames metri. Il-vettura kienet griza u kellha t-twieqi suwed fahma. Mas-saqaf kien hemm imwahhlin bicciet ta’ hadid kbir li kienu l-istess  kulur bhat-twieqi.

        Il-bieba tal-vettura spazjali nfethet. Minnha hareg aljen orangjo kulur ix-xemx f’inzulha. Wiccu kien kollu bococ kbar wahda hdejn l-ohra. Xaghru kien ahdar u kien qisu xi qanfud. Ghajnejn kellu tlieta kbar u homor u jekk thares lejhom imsarnek jinzlu f’saqajk. Halqu kien simili tal-bniedem izda kien imgebbed minn widna ghal ohra. L-aljen kien liebes qalziet ahmar nar u gakketta safra lellux. Kien liebes zarbun daqs dinja li anke lilu kien jigi kbir. F’rasu l-aljen kien liebes garra bhal tal-hut.

        Jien qbizt mis-sodda u bqajt niezla fil-gnien bil-hwejjeg tal-irqad b’kollox. L-aljen inhasat mhux ftit x’hin ra kreatura differenti minnu. L-aljen kien jinten pesti u zaqqu bdiet taghmel hafna hsejjes strambi bhalli kieku xi tazzi qed jaqghu u jinkisru.

        Jiena bdejt nipprova nkellem lill-aljen izda bil-lingwa ma rnexxielix nikkomunika mieghu. Ghalhekk bdejt naghmel xi mossi. Hu beda jwiegeb  lura bis-sinjali ghal dak li staqsejtu.     Mid-dehra kien aljen li l-hin kollu jgib id-dinja fit-tarf izda jien ma’ mirejtux darba ghax ma kontx naf it-tempra tieghu sa fejn titla’!

        Wara ftit hin hallejtu u jien tlajt lura fis-sodda. Rajtu tielaq gol-vettura spazjali mit-tieqa. Ghalija din l-esperjenza hallietni b’halqi miftuh. Mur ghid lil xi hadd li ltqajt m’aljen kemm kienu jidhku bija!!!

Diane Cutajar, Guiliana Aquilina u Selene Deguara 6.1

Older Posts »

Categories